سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان

توضیحات آگهی

سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان

 • آدرس پستی :
  اصفهان – میدان امام حسین – خیابان باغ گلدسته – خیابان هشت بهشت – اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان
 • کد پستی :
  8145813331
 • تلفنخانه
  03132226001-5
 • دفتر مدیر کل
  32221090
 • کارشناس مسئول پیگیری و هماهنگی دفتر
  32221090
 • کارشناس پیگیری و هماهنگی دفتر
  32221090
 • مشاور اجرایی مدیرکل
  32213929
 • کارشناس مسئول امور زنان
  32225523
 • کارشناس امور زنان
  32225523
 • رئیس اداره روابط عمومی و اسناد
  32228811
 • کارشناس مسئول روابط عمومی و اسناد
  32228811
 • کارشناسان وب سایت و اطلاع رسانی
  32228811
 • کارشناسان امور رسانه ای و پرتو مهر
  32228811
 • رییس اداره ارزیا بی عملکرد و پاسخگویی به شکا یا ت
  32229682
 • کارشناس مسئو ل ارزیابی عملکرد
  32218693
 • کارشناسان ارزیابی عملکرد
  32218693
 • کارشناس مسئول پاسخگویی به شکایات
  32229682
 • کارشناسان پاسخگویی به شکایات
  32229682
 • کارشناس ارزشیابی مدیران و کارکنان
  32229682
 • مدیر حراست
  32229172
 • کارشناس مسئولان حراست
  32224208
 • کارشناسان حراست
  32224208
 • رئیس اداره حقوقی و املاک
  32227733
 • کارشناسان اداره حقوقی و املاک
  32220882
 • رئیس گروه انجمن اولیاءومربیان
  32218816
 • کارشناسان انجمن اولیاءومربیان
  32218816
 • رییس اداره استعدادهای درخشان
  32202660
 • کارشناس اداره استعدادهای درخشان
  32202660
 • رییس هیات رسیدگی به تخلفات اداری
  32229075
 • اعضاء هیات رسیدگی به تخلفات اداری
  32240607
 • رئیس ادا ره سنجش
  32227654
 • کارشناس مسئول سنجش
  32213995
 • کارشناس مسئول ارزشیابی
  32227654
 • کارشناس مسئول امورفناوری سنجش
  32211323
 • رئیس اداره مشارکتهای مردمی
  32239506
 • کارشناس مسئول مشارکتها ومدارس غیردولتی
  32229673
 • کارشناسان مدارس غیر دولتی
  32219601
 • کارشناس مسئول امور شوراهای منطقه ای
  32239506
 • رییس اداره شاهد و ایثارگران
  32222729
 • کارشناسان اداره شاهد و ایثارگران
  32220991
 • رییس اداره استثنایی
  32240527
 • تلفنخانه اداره استثنایی
  32208181-4
 • ——————————
  ———-
 • معاون سواد آموزی
  36672149
 • رییس اداره ساماندهی آموزشهای داوطلبانه
  36670013
 • رییس اداره دوره های سواد آموزی
  36674267
 • رییس اداره سنجش و ارزشیابی تحصیلی
  36670034
 • تلفن خانه معاونت سواد آموزی
  36671281-4
 • ——————————
  ———-
 • معاون آموزش ابتدایی
  32221666
 • کارشناس هماهنگی و پیگری دفتر
  32221666
 • رئیس گروه آموزش دوره اول ابتدایی
  32202661
 • کارشناس مسئول آموزش دوره اول ابتدایی
  32222000
 • کارشناسان آموزش دوره اول ابتدایی
  32222000
 • رئیس گروه آموزش دوره دوم ابتدایی
  32239507
 • کارشناس مسئول آموزش دوره دوم ابتدایی
  32222000
 • کارشناسان آموزش دوره دوم ابتدایی
  32222000
 • رئیس گروه تکنو لوژی و گروه های آموزشی
  32214029
 • کارشناسان گرو ه های آموزشی و تکنو لوژی آموزشی
  32214029
 • ——————————
  ———-
 • معاون آموزش متوسطه
  32220265
 • کارشناس هماهنگی و پیگیری دفتر
  32220265
 • رئیس گروه آموزش دوره اول متوسطه
  32239508
 • کارشناس مسئول آموزش دوره اول متوسطه
  32216226
 • کارشناسان آموزش دوره اول متوسطه
  32216226
 • رئیس گروه آموزش دوره دوم متوسطه
  32239072
 • کارشناس مسئول آموزش دوره دوم متوسطه
  32227562
 • کارشناسان آموزش دوره دوم متوسطه
  32227562
 • رئیس اداره آموزش های فنی و حرفه ای وکارودانش
  32214105
 • کارشناس مسئول آموزش فنی و حرفه ای
  32201432
 • کارشناسان آموزش فنی و حرفه ای
  32201432
 • کارشناس مسئول کارو دانش و کشاورزی
  32220018
 • کارشناسان کارو دانش و کشاورزی
  32220018
 • رئیس گروه تکنو لوژی آموزشی و گروه های آموزشی
  32239505
 • کارشناس مسئول تکنو لوژی و گروه های آموزشی
  32356313
 • کارشناسان تکنو لوژی و گروه های آموزشی
  32356313
 • کارشناس مسئول مدارس شبانه روزی و نمونه دولتی
  32202658
 • کارشناسان مدارس شبانه روزی و نمونه دولتی
  32202658
 • کارشناس مسئول آموزش از راه دور
  32227562
 • کارشناسی مجتمع های آموزشی
  32216226
 • موزه علوم و فنون
  36614633
 • ——————————
  ———-
 • معاون تربیت بدنی و سلامت
  32222161
 • کارشناس هماهنگی دفتر
  32222161
 • رئیس اداره مراقبت از آسیبها ی اجتماعی
  32200399
 • کارشناسان اداره مراقبت از آسیبهای اجتماعی
  32200399
 • رئیس اداره تربیت بدنی
  32238529
 • کارشناس مسئول تربیت بدنی پسران
  32201117
 • کارشناسان تربیت بدنی پسران
  32229482
 • کارشناس مسئول تربیت بدنی دختران
  32201014
 • کارشناسان تربیت بدنی دختران
  32229482
 • رییس اداره سلامت
  32201117
 • کارشناسان اداره سلامت
  32201117
 • نمابر معاونت تربیت بدنی
  32238530
 • استخر فرهنگیان (هاتف)
  34451062
 • استخر فرهنگیان (مروارید)
  32202656
 • مرکز فرهنگی ورزشی امام علی علیه السلام
  37724272
 • ——————————
  ———-
 • معاون پژوهش ، برنامه ریزی ونیروی انسانی
  32222041
 • کارشناس هماهنگی و پیگیری دفتر
  32222041
 • رئیس گروه تحقیق و پژوهش
  32211264
 • کارشناسان تحقیق و پژوهش
  32211264
 • رئیس گروه بررسی محتوای آموزشی و پرورشی (مجازی)
  32239073
 • کارشناسان گروه بررسی محتوای آموزشی و پرورشی
  32239073
 • رئیس اداره فناوری اطلاعات
  32202652
 • کارشناس مسوول و کارشناسان توسعه شبکه ها
  32202651
 • پشتیبانی اتوماسیون
  32220773
 • کارشناس مسئول وکارشناسان پشتیبانی سیستم های نظام جامع
  32213837
 • هوشمند سازی
  32202652
 • رئیس اداره برنامه ریزی،تامین و آموزش نیروی انسانی
  32214518
 • کارشناس مسئول برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی
  32220856
 • کارشناسان اجرای دوره های آموزشی
  32214518
 • کارشناسان متعهدین خدمت و پردیسها
  32220856
 • رئیس گروه طرح و برنامه
  32215578
 • کارشناس مسئول طرح و برنامه
  32215578
 • کارشناس مسئول آمار
  32215578
 • کارشناسان طرح و برنامه و آمار
  32215578
 • مرکز تحقیقات معلمان
  32356311-5
 • موزه آموزش و پرورش
  2334816
 • دانشگاه فرهنگیان (پردیس شهید باهنر)
  34516075-6
 • دانشگاه فرهنگیان ( دانشکده شهید رجایی )
  37805700
 • دانشگاه فرهنگیان (پردیس فاطمه الزهرا )
  34616165
 • دانشگاه فرهنگیان ( دانشکده امام خمینی )
  55442410
 • دانشگاه فرهنگیان ( دانشکده شهید آیت )
  42442445
 • مرکز انجمن علمی معلمان
  36615328
 • ——————————
  ———-
 • معاون پرورشی و فرهنگی
  32213934
 • کارشناس هماهنگی و پیگیری دفتر
  32213934
 • رئیس اداره فرهنگی هنری و اردویی
  32227082
 • کارشناس بسیج دانش آموزی
  32202653
 • کارشناس مسوول فعالیتهای اردویی و کانونها
  32239504
 • کارشناسان فعالیتهای اردویی و کانونها
  32239504
 • کارشناس مسوول فرهنگی هنری
  32219399
 • کارشناسان فرهنگی هنری
  32219399
 • رییس اداره امور تربیتی
  32219541
 • کارشناسان اداره امور تربیتی
  32219541
 • رییس اداره قرآن ، نماز و عترت
  32220017
 • کارشناس مسئول قرآن و عترت
  32220017
 • کارشناسان قرآن و عترت
  32224017
 • کارشناسان اقامه نماز
  32224017
 • رییس سازمان دانش آموزی
  32673967
 • کارشناسان سازمان دانش آموزی
  32673963
 • خبرگزاری پانا
  32673974
 • رییس گروه مشاوره
  32672616
 • کارشناس مسئول مشاوره
  32672616
 • کارشناسان مشاوره
  32672616
 • رییس مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی
  32655526
 • کارشناسان مرکز مشاوره
  32655530
 • اردوگاه شهید بهشتی (باغ ابریشم ) کشوری
  5 – 37442702
 • اردوگاه شهید بهشتی (باغ ابریشم ) استانی
  1 – 37442700
 • تالار فرهنگیان
  32227272
 • تالار ادب
  32219541
 • فروشگاه کتاب شماره 1
  32203866
 • فروشگاه کتاب شماره 2
  32676778
 • ——————————
  ———-
 • معاون توسعه منابع وپشتیبانی
  32220410
 • کارشناس هماهنگی و پیگیری دفتر
  32220410
 • کارشناس مسئول تغذیه
  32227610
 • کارشناسان تغذیه
  32227610
 • رئیس اداره اداره بودجه
  32220806
 • کارشناسان اداره بودجه
  32221088
 • رئیس اداره تعاون و امور رفاهی
  32241199
 • کارشناس مسئول امور رفاهی
  32213916
 • کارشناس مسئول وام و تسهیلات
  32213916
 • رئیس اداره امور اداری و تشکیلات
  32213970
 • معاون اداره امور اداری و تشکیلات
  32223020
 • کارشناس مسئول تشکیلات
  32239071
 • کارشناسان تشکیلات
  32239071
 • کارشناس مسئول نقل و انتقالات
  32222044
 • کارشناسان نقل و انتقالات
  32222044
 • کارشناس مسئول حقوق و مزایا
  32223020
 • کارشناسان حقوق و مزایا
  32223020
 • کارشناس مسئول امور اداری بازنشستگان
  32224337
 • کارشناسان امور بازنشستگان
  32224337
 • رییس اداره راهبری مکاتبات واسناد
  32229355
 • معاون اداره راهبری مکاتبات واسناد
  32229355
 • کارشناس اتوماسیون اداری
  32229355
 • شبکه دولت
  32229355
 • اپراتور
  32229355
 • رئیس اداره امور مالی
  32219602
 • معاون اداره امور مالی
  32219602
 • کارشناس مسئول رسیدگی و تسجیل اسناد
  32223472
 • کارشناسان رسیدگی و تسجیل اسناد
  32223472
 • کارشناسان کتب درسی
  32212090
 • کارشناس مسئول دریافت و پرداخت
  32226032
 • کارشناسان دریافت و پرداخت
  32226032
 • کارشناس مسئول دفترداری وتنظیم حسابها
  32226032
 • کارشناسان دفتر داری و تنظیم حسابها
  32226032
 • کارشناس مسئول امورمالی بلزنشستگان
  32223472
 • رسیدگی و تسجیل اسناد
  32223472
 • کارشناس مسئول وکارشناسان امورمالی وجمعداراموال
  32213259
 • حسابدار و مسئول امور دفتری
  32226032
 • رئیس اداره پشتیبانی و خدمات
  32213966
 • معاون اداره پشتیبانی و خدمات
  32212090
 • کارپردازان
  32223769
 • دیوان محاسبات
  32225945
 • ذیحساب
  32219762
 • اطلاعات و نگهبانی
  32224925
 • امور نقلیه
  32218123
 • انبار روشن دشت
  35313005
 • مرکز آموزشی رفاهی شماره 1
  101 – 36248100
 • مرکز آموزشی رفاهی شماره 2
  34369118
 • مرکز آموزشی رفاهی شماره 3
  58160613 – 35815859
 • مرکز آموزشی رفاهی شماره 4
  32607707 – 32607722
 • مرکز آموزشی رفاهی شماره 5
  76603463 – 37660290
 • کلینیک پزشکی
  32226861
 • کلینیک دندانپزشکی
  32335216
 • شرکت تعاونی مصرف اداره کل
  32202659
 • صندوق قرض الحسنه وحدت
  32227898
 • کانون بازنشستگان فرهنگی
  32220013
 • اداره کل توسعه ، نوسازی و تجهیز مدارس
  2 – 32222091
 • تلفنخانه ناحیه 1
  9- 32344118
 • تلفنخانه ناحیه 2
  6 – 32643065
 • تلفنخانه ناحیه 3
  3 – 36201901
 • تلفنخانه ناحیه 4
  6 – 32283011
 • تلفنخانه ناحیه 5
  4 – 34429750
 • تلفنخانه ناحیه 6
  11 – 35225010
 • پیام گیر مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت
  6 – 88894105 – 021
 • مدیر هسته گزینش
  03136214151
 • کارشناسان هسته گزینش
  03136214004
 • کارشناسان هسته گزینش
  03136214005

دیدگاه خود را بیان کنید

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *